Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody

VTOSSpolečně s městem Benešov, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví realizujeme projekt financovaný z Operačního programu zaměstnanost a rozpočtu České republiky prostřednictvím Evropského sociálního fondu „Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody". Po celou dobu realizace řešíme zásadní problém ve struktuře systému případové práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody (dále VTOS), tedy i s rodinami odsouzených.

 V rámci současné praxe nejsou komplexně ošetřeny potřeby odsouzeného a současně jeho rodiny, a to i přes fatální následky, které přináší uvěznění člena rodiny pro fungování celého rodinného systému. Jedná se zejména o významné dopady finanční (ohrožení chudobou, zadlužeností i ztrátou bydlení), dopady na péči o dítě („ztráta" rodiče, návštěvy ve věznici) a sociální dopady, jakými jsou stigmatizace, sociální izolace a narušení vztahů. Tyto skutečnosti dokládá i zpracovaný Popis potřeb osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody.

Činnost projektu navazuje na problém identifikovaný v rámci procesu komunitního plánování a v praxi sociálního kurátora MěÚ Benešov. V rámci projektu vznikl multidisciplinární tým, který do ledna 2018 jednal celkem 16x a účastnilo se ho průměrně 10 – 12 odborníků z území.

Aktuálně je v evidenci agendy sociálního kurátora města Benešov cca 80 klientů ve výkonu trestu s trvalým pobytem na území ORP Benešov. V projektu se potýkáme s útržkovitou legislativní úpravou pozice sociálního kurátora, která neumožňuje systematické a jednotné uchopení této agendy. Sociální kurátor také nemůže, vzhledem k rozsahu spektra sociálních činností, pokrýt potřeby tak široké skupiny (odsouzení i jejich rodiny) bez podpory standardizovaných postupů a koordinovaného multidisciplinárního týmu.

V projektu pracujeme na nastavení komplexní podpory řešení situací osob ohrožených VTOS, standardizovaných postupech sociálního kurátora, dále se věnujeme realizaci případových konferencí u osob ve výkonu trestu či krátce po jejich návratu a specifikům související s jejich realizací.

Projektem dochází k propojení veřejné správy, sociálních služeb a dalších institucí a organizací.

V rámci tohot tématu proběhně i workshop, na který vás srdečně zveme. Program naleznete zde.

workshop VTOS

Popis potřeb osob ohrožených výkonem trestu_2018.pdf

 

 Kontaktní osoba projektu: Martina Macurová

 Odborná garantka: Iveta Turková

 

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001226

Logo OPZ barevné

 

CpKP střední Čechy podpořili